Algemene voorwaarden

Lees of download de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van Soofos.nl

Hieronder staan de algemene voorwaarden van Soofos die van toepassing zijn als u als instructeur of als student de website van Soofos gebruikt. Soofos raadt aan om inhoudelijk kennis te nemen van de algemene voorwaarden. U kunt de voorwaarden raadplegen op onze website.

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden

Soofos heeft een website gecreëerd waarop cursussen kunnen worden aangeboden, bekeken en gekocht. Via Soofos is het voor een instructeur mogelijk zijn kennis en expertise te delen met anderen door een cursus op de website van Soofos te plaatsen. Mensen die hun kennis willen vergroten kunnen via Soofos een cursus vinden die voor hen geschikt is. De student verrijkt zijn of haar kennis en de instructeur ontvangt een vergoeding voor het delen van zijn kennis! Soofos treedt hierbij op als bemiddelaar tussen de student en de instructeur.

Indien u zich registreert als instructeur en een cursus plaatst zijn er ook bemiddelingsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn na te lezen via de onderstaande link.

Klik hier om naar de bemiddelingsvoorwaarden te gaan

 

Soofos B.V.
Amstelveenseweg 63-IV
1075 VV, Amsterdam
KVK: 63225255
BTW: NL855145006B01

 

Begripsbepalingen

Student:
de cursist die zich via Soofos inschrijft voor een cursus

Instructeur:
de aanbieder van de cursus (particulier of rechtspersoon)

Soofos:
bemiddelaar die tussen student en instructeur een overeenkomst tot stand brengt en zich richting de student garant stelt voor correcte levering van de cursus.

Overeenkomst:
de tussen instructeur en student gesloten overeenkomst

Cursusgeld:
prijs van de door de instructeur aangeboden cursus (inclusief BTW)

Online cursus:
een cursus op die wordt gevolgd via de website van Soofos

Cursus op locatie:
een cursus op locatie in de aanwezigheid van de instructeur

 

Tot stand komen overeenkomsten

1.    De student brengt door aanvaarding van het aanbod van de instructeur, middels het invullen van het web formulier met de daartoe benodigde gegevens, op de website van Soofos een overeenkomst tussen de student en de instructeur tot stand. De student erkent door het invullen van het formulier de rol van Soofos als bemiddelaar.

2.    De instructeur brengt door zijn cursus op de website van Soofos te plaatsen middels het daarvoor bestemde web formulier een overeenkomst tot bemiddeling door Soofos tot stand.

3.    Voordat er een overeenkomst wordt gesloten worden deze algemene voorwaarden aan de instructeur en/of student kenbaar gemaakt. De algemene voorwaarden zijn ten allen tijde te raadplegen op de website van Soofos.

4.    De onder 1 en 2 gesloten overeenkomsten worden door Soofos per email aan de student en de instructeur bevestigd. De algemene voorwaarden worden met deze bevestigingsmail aan de student en/of instructeur toezonden.

 

Verplichtingen Soofos

5.    Soofos treedt op als bemiddelaar tussen de student en de instructeur. Door inschrijving voor een cursus op de website van Soofos komt tussen de student en de instructeur een overeenkomst tot stand. Soofos neemt de betaling van de student in ontvangst en verzorgt doorbetaling aan de instructeur.

6.    Soofos ontvangt voor de bemiddeling uitsluitend een vergoeding van de instructeur. De wijze van betaling van de vergoeding door de instructeur is in de bemiddelingsovereenkomst met de instructeur opgenomen.

7.    Soofos verstrekt, behoudens aan de instructeur/student waarmee de overeenkomst werd gesloten, geen gegevens van de student en/of instructeur aan derden.

8.    Soofos verzorgt het platform waarop cursussen worden aangeboden en tracht te zorgen dat de informatie op de website correct is. Soofos kan echter niet instaan voor de inhoud van hetgeen door de instructeur op de site wordt geplaatst en is niet aansprakelijk voor onjuistheden op de website.

9.    Soofos garandeert jegens de student de correcte aflevering van de cursus. De leraar is jegens Soofos verplicht in te staan voor de correcte aflevering en de inhoud van hetgeen door hem/haar op de site wordt geplaatst.

10.    De student krijgt direct, uiterlijk binnen 24 uur, na ontvangst van de betaling van het cursusgeld door Soofos toegang van Soofos tot online cursussen.

11.    De student krijgt direct, uiterlijk binnen 24 uur, na ontvangst van de betaling van het cursusgeld door Soofos van de instructeur het cursusmateriaal en eventuele andere aanvullende gegevens en/of cursusbenodigdheden.

12.    Online cursussen zijn gedurende tenminste 6 maanden bereikbaar voor studenten op het platform van Soofos.

13.    Soofos is het aanspreekpunt van de student voor klachten over zowel het platform waarop de cursussen worden aangeboden als de correcte levering van de cursussen.

 

Verplichtingen instructeur

14.    De instructeur is verplicht alle rechten en verplichtingen behorend bij een overeenkomst op afstand na te leven in de middels door Soofos tot stand gebrachte rechtsverhouding met de student.

15.    De instructeur is verplicht, binnen 24 uur melding van betaling door Soofos, aan de student van een cursus op locatie aanvullende informatie en cursusmateriaal te verstrekken.

16.    De instructeur is verplicht de via Soofos aangeboden cursus aan de student te leveren. Voor cursussen op locatie geldt dat de cursus op de aangeboden datum, locatie en tijd dienen te worden gegeven.

17.    In geval een cursus niet op de aangeboden datum, locatie en tijd kan worden geleverd stelt de instructeur de studenten (en Soofos) daarvan direct op de hoogte. De student heeft in dat geval de mogelijkheid de cursus kosteloos te annuleren of de cursus te volgen op de gewijzigde datum, locatie, tijd.

18.    De instructeur dient zorg te dragen voor een kwalitatief goede cursus. De instructeur kan door Soofos worden aangesproken op de kwaliteit van de cursus.

19.    De instructeur verzorgt het materiaal voor de cursus en is verantwoordelijk voor toestemmingen om het materiaal te gebruiken, te plaatsen op het online platform van Soofos.

20.    Bij nalatigheid van de instructeur om een deugdelijke cursus te verzorgen zal de instructeur door Soofos worden uitgesloten van de mogelijkheid om cursussen via Soofos aan te bieden.

 

Verplichtingen student

21.    De student is verplicht om, binnen 14 dagen na inschrijving en/of uiterlijk 24 uur voor het volgen van een cursus op locatie, het cursusgeld aan Soofos te voldoen.

22.    Indien de student met betaling in gebreke blijft zal er, na de verzending van 1 herinnering met een betalingstermijn van 7 dagen, een eenmalige boete ter hoogte van 20% van het cursusgeld aan de student in rekening worden gebracht tevens zullen bij verdere noodzaak tot incasso buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht aan de student.

23.    De student mag zijn inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor een cursus niet aan anderen verstrekken. De door de student aangekochte cursus mag slechts door 1 deelnemer worden gevolgd. In geval Soofos constateert dat de cursus door meer dan 1 deelnemer wordt gevolgd zal zij de toegang tot de cursus blokkeren zonder dat recht bestaat op restitutie van het aankoopbedrag.

24.    De student is verplicht aan de instructeur op verzoek aanvullende gegevens voor zijn deelname aan de cursus te verstrekken. Als de student hiermee in gebreke blijft kan de instructeur besluiten, na een herhaald verzoek met een waarschuwing voor dit gevolg, besluiten de student uit te sluiten van deelname. Het cursusgeld wordt bij nalatigheid van de student de benodigde informatie te verstrekken niet gerestitueerd.

 

Annuleren cursussen

25.    Een cursus op locatie kan na inschrijven voor de cursus niet worden geannuleerd door de student. In geval de student door overmacht verhinderd is om op de cursusdatum aanwezig te zijn, treedt de student in contact met de instructeur om te overleggen over een alternatieve datum om de cursus te volgen.

26.    Een online cursus kan door de student tot 14 dagen na aankoop worden geannuleerd.

27.    Het annuleren van een online cursus geschiedt door het uitbrengen van een verklaring schriftelijk of per mail aan Soofos.

 

Klachten

28.    De student dient zich bij klachten over de cursus schriftelijk of per email tot Soofos te wenden. Soofos fungeert als aanspreekpunt en zal met de leraar in overleg treden om klachten te verhelpen.

29.    De student dient klachten over onrechtmatig of frauduleus handelen direct aan Soofos te melden zodat Soofos passende maatregelen kan nemen.

30.    De uiterste termijn voor het indienen van klachten is 30 dagen na het ontstaan van de klacht. Een klacht dient zo spoedig mogelijk bij Soofos te worden gemeld zodat daarop adequaat kan worden gereageerd. Op een te laat ingediende klacht hoeft door Soofos niet te worden gereageerd.

31.    Soofos is verplicht binnen 14 dagen op tijdig ingediende klachten te reageren.

 

Aansprakelijkheid

32.   Voor schade (waaronder immateriële schade) die tijdens of door het volgen van de cursus wordt geleden is Soofos niet aansprakelijk tenzij Soofos heeft gehandeld met opzet of grove nalatigheid.

33.    In alle gevallen waarbij enige aansprakelijkheid van Soofos bestaat wordt de schadevergoeding wordt gemaximeerd op het bedrag dat de student voor de cursus heeft voldaan. De student kan nimmer aanspraak maken op een hogere vergoeding dan het cursusgeld dat aan Soofos werd voldaan.

34.    De aansprakelijkheid van Soofos jegens de instructeur is beperkt tot het bedrag dat zij op grond van de bemiddelingsovereenkomst van de instructeur voor haar bemiddeling heeft ontvangen.

35.    De leraar is jegens Soofos aansprakelijk indien Soofos door wanprestatie van de leraar een vergoeding aan de student verschuldigd is.

36.    In geval de cursus door de instructeur niet kan worden geleverd aan de student zal de volledige betaling voor de cursus door Soofos aan de student worden teruggestort.

37.    Bij overmacht  is alle aansprakelijkheid van Soofos uitgesloten.

 

Privacy

38.    Soofos hanteert een privacy beleid. De aan Soofos door student en instructeur verstrekte gegevens  worden conform dit beleid behandeld. De Privacy Policy Soofos is te vinden op soofos.nl/privacy-policy

 

Reviews

39.    De student kan op www.soofos.nl een review plaatsen over een gevolgde cursus.

40.    Soofos beheert de reviews en zorgt dat deze niet in strijd zijn met de algemene regels van fatsoen en goede smaak. Het is niet toegestaan om:

a.    Commerciële of idealistische boodschappen

b.    Smadelijk, lasterlijk, discriminerend, aanstootgevende berichten in de reviews op te nemen. Dergelijke reviews zullen door Soofos worden verwijderd.

 

Intellectuele eigendommen

41.    Het is niet toegestaan om online cursussen te delen of te downloaden van de website van Soofos zonder dat hiervoor per email of schriftelijk toestemming is gegeven.

42.    De door Soofos op haar website weergegeven informatie, afbeeldingen en materiaal dat gerelateerd is aan de cursus blijft eigendom van de instructeur en/of Soofos. Het is zonder toestemming niet toegestaan om op welke manier dan ook de informatie te kopiëren of te verspreiden.

43.    Soofos is gerechtigd data van leraren en studenten te aggregeren in statistische modellen, mits deze geanonimiseerd zijn en dus niet te herleiden zijn naar individuen.

44.    Indien een student of instructeur feedback of informatie stuurt over hoe de service zou kunnen worden verbeterd heeft Soofos het eeuwige en onbeperkte recht deze informatie te gebruiken. Een uitzondering hierop is wanneer er expliciet wordt aangeven dat deze informatie vertrouwelijk is.

 

Toepasselijk recht en geschillen

45.    Bij geschillen tussen instructeur en student kan Soofos op verzoek van een van hen, als het geschil niet onderling wordt opgelost, bemiddelen.

46.    Op overeenkomsten gesloten middels Soofos is het Nederlandse recht van toepassing.

47.    In geval geschillen ontstaan waarbij een forumkeuze mogelijk is wordt de Rechtbank te Amsterdam als bevoegde rechter aangewezen.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

48.    De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met bemiddeling van Soofos tussen student en instructeur tot stand gekomen overeenkomsten, alsmede op de overeenkomst tussen de instructeur en de student, alsmede op de bemiddelingsovereenkomst tussen de instructeur en Soofos.

49.    Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn dan blijven de overeenkomst en de voorwaarden voor het overige in stand en zal het betreffende gedeelte bepaling vervangen worden.

50.    Situaties die niet worden omschreven in de algemene voorwaarden dienen beoordeeld te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

top
© 2017 Soofos B.V.