Affiliate Voorwaarden

Lees hier de voorwaarden die van toepassing zijn indien u een affiliate van Soofos bent

Hieronder staan de affiliate voorwaarden van Soofos die van toepassing zijn als u een geregistreerde affiliate bent bij Soofos.

Klik hier om de affiliate voorwaarden te downloaden

 

Soofos B.V.
Amstelveenseweg 63-IV
1075 VV, Amsterdam
KVK: 63225255
BTW: NL855145006B01

 

Toepasselijkheid

1. Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliatepartner programma van Soofos.nl en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door Soofos.nl als zodanig geaccepteerde, affiliatepartner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden te hebben aanvaard.

 

Deelname

2. Elke rechts persoon kan deelnemer worden van het partner programma van Soofos.nl door het online aanmeldingsformulier in te vullen.

3. Het is ter beoordeling van Soofos.nl of een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. Soofos.nl is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

Algemene toelatingseisen

4. Een affiliate van Soofos dient te voldoen aan de volgende eisen:

a. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

b. De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.

c. Deelnemende sites bevatten hoogwaardige content.

 

Websites

5. 
Iedere website die deel neemt aan het affiliatepartner programma van Soofos.nl dient zich te onthouden van:

a. Erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter

b. Misleiden van derden

c. Schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden

d. Bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegal activiteiten

e. Conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. Soofos.nl

f. Discriminerend of aanstootgevend karakter

 

Email

6. Opname van links naar Soofos.nl in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven en inschrijvingen voldoen aan de geldende regels. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

 

Affiliate programma

7. 
De affiliate partner ontvangt in overleg met Soofos.nl een afgesproken commissie van de productverkoop die tot stand komt via een link naar Soofos.nl vanaf de website of nieuwsbrief van de affiliate partner. Directe verkoop van Soofos.nl – producten op de website van de affiliate partner is niet toegestaan.

8.  Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliate partner met in achtneming van artikel 3.

9. De verkopen worden gemeten aan de hand een trackingcode. Alle metingen van Soofos.nl zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van Soofos.nl. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.

 

Betalingen

10.
 Uitbetaling geschiedt binnen 20 werkdagen op verzoek van de affiliate partner. Een verzoek kan worden ingediend nadat er 25,00 euro of meer is gerealiseerd.

11.
 Uitbetaling geschiedt via bank of giro overschrijving, mits dit een rekening uit de eurozone betreft en op naam staat van de affiliate partner.

12. 
Elk commissie wordt goedgekeurd tenzij er sprake is van fraude. Dit ter beoordeling van Soofos.nl.

 

Beëindiging overeenkomst

13. Soofos.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliate partner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliate partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het Soofos.nl affiliate programma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.

14. Als blijkt dat de affiliate partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

 

Wijzigen voorwaarden 

15. Soofos.nl is ten allen tijde gerechtigd deze affiliate voorwaarden te wijzigen.

16.
 De affiliate partner wordt per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de affiliate partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliate partner deelname aan het affiliatepartner programma onmiddellijk te beëindiging. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliate partner geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.

 

Schade 

17. 
Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het Soofos.nl affiliate programma zal door Soofos.nl op de overtreder worden verhaald.

 

Aansprakelijkheid

18. Soofos.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.

 

Toepasselijk recht 

19. Op alle overeenkomsten door en met Soofos.nl afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd.

© 2020 - Soofos B.V.