Affiliate Voorwaarden

Lees hier de voorwaarden die van toepassing zijn indien u een affiliate van Soofos bent

Hieronder staan de affiliate voorwaarden van Soofos die van toepassing zijn als u een geregistreerde affiliate bent bij Soofos.

Klik hier om de affiliate voorwaarden te downloaden

Door een affiliate account op Soofos aan te maken ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden van Soofos. Deze zijn na te lezen via de onderstaande link.

Klik hier om de algemene voorwaarden te bekijken

Hieronder staan de affiliate voorwaarden van Soofos die van toepassing zijn als u een geregistreerde affiliate bent bij Soofos.

Soofos B.V.

Hommelbrink 6
8051PV, Amsterdam
KVK: 63225255
BTW: NL855145006B01

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliatepartner programma van Soofos.nl en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door Soofos.nl als zodanig geaccepteerde, affiliatepartner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 2 – Deelname

 1. Elke rechts persoon kan deelnemer worden van het partner programma van Soofos.nl door het online aanmeldingsformulier in te vullen.
 2. Het is ter beoordeling van Soofos.nl of een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. Soofos.nl is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3 – Algemene toelatingseisen

 1. Een affiliate van Soofos dient te voldoen aan de volgende eisen.
   1. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
   2. De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.
   3. Deelnemende sites bevatten hoogwaardige content

Artikel 4 – Websites

 1. Iedere website die deel neemt aan het affiliatepartner programma van Soofos.nl dient zich te onthouden van:
   1. Erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter
   2. Misleiden van derden
   3. Schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden
   4. Bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten
   5. Conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. soofos.nl
   6. Discriminerend of aanstootgevend karakter

Artikel 5 – Email

 1. Opname van links naar Soofos.nl in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven en inschrijvingen voldoen aan de geldende regels. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

Artikel 5 – Affiliate programma

 1. De affiliate partner ontvangt in overleg met Soofos.nl een afgesproken commissie van de productverkoop die tot stand komt via een link naar Soofos.nl vanaf de website of nieuwsbrief van de affiliate partner. Directe verkoop van Soofos.nl – producten op de website van de affiliate partner is niet toegestaan.
 2. Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliate partner met in achtneming van artikel 3.
 3. De verkopen worden gemeten aan de hand een trackingcode. Alle metingen van Soofos.nl zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van Soofos.nl. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.
 4. Het gebruik van referral links, affiliate links, of andere links waarmee geld verdiend wordt op andere platformen of partijen, is binnen de website van Soofos (en in de geplaatste cursussen en content) niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Soofos.
 5. Promotielinks naar eigen cursussen, waarmee extra omzet voor instructeurs gemeten wordt, zijn niet toegestaan op de website van Soofos (en in de geplaatste cursussen en content). Indien een instructeur dergelijke links gebruikt op de website van Soofos, heeft Soofos het recht om alle door de instructeur verwezen cursisten af te wijzen als zijnde promotie van de instructeur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 6 – Betalingen

 1. Uitbetaling geschiedt binnen 20 werkdagen op verzoek van de affiliate partner. Een verzoek kan worden ingediend nadat er 25,00 euro of meer is gerealiseerd.
 2. Uitbetaling geschiedt via bank of giro overschrijving, mits dit een rekening uit de eurozone betreft en op naam staat van de affiliate partner.
 3. Elk commissie wordt goedgekeurd tenzij er sprake is van fraude. Dit ter beoordeling van soofos.nl.

Artikel 7 – Beëindiging overeenkomst

 1. Soofos.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliate partner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliate partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het Soofos.nl affiliate programma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.
 2. Als blijkt dat de affiliate partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

Artikel 8 – Wijzigen voorwaarden

 1. Soofos.nl is ten allen tijde gerechtigd deze affiliate voorwaarden te wijzigen.
 2. De affiliate partner wordt per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de affiliate partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliate partner deelname aan het affiliatepartner programma onmiddellijk te beëindiging. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliate partner geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 9 – Schade

 1. Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het Soofos.nl affiliate programma zal door Soofos.nl op de overtreder worden verhaald.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Soofos.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten door en met Soofos.nl afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd.
Gemaakt met in NL © 2020 - Soofos B.V.